1 і 2 червня у Києві відбудуться науково-мистецькі заходи, присвячені пам‘яті геніального композитора і педагога Мирослава Скорика» | Music-Review Ukraine
Головна
Новина
1 і 2 червня у Києві відбудуться науково-мистецькі заходи, присвячені пам‘яті геніального композитора і педагога Мирослава Скорика»
Швед Михайло
Скорик Мирослав Михайлович
1 і 2 червня у Києві відбудуться науково-мистецькі заходи, присвячені пам‘яті геніального композитора і педагога Мирослава Скорика»
31 травня 2023, середа
Поширити у Facebook

Цьогоріч із нагоди 85-річччя з дня народження видатного композитора Мирослава Скорика, Героя України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного артиста України, академіка, професора Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського започатковує міжнародний фестиваль «Ціннісні виміри культурно-мистецької діяльності Мирослава Скорика», який відбудеться 1 і 2 червня.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ЄРУСАЛИМСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ І ТАНЦЮ
ДЕРЖАВНА МУЗИЧНА КОНСЕРВАТОРІЯ ТРІЄСТУ ІМЕНІ ДЖУЗЕППЕ ТАРТІНІ АКАДЕМІЯ МУЗИКИ Й ТЕАТРУ ЕСТОНІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР В ПАРИЖІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ
ЦЕНТР МУЗИЧНОЇ УКРАЇНІСТИКИ ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ М. СКОРИКА РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НМАУ ІМ. П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО
ДО 160-РІЧЧЯ НМАУ ІМ. П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION POLICY OF UKRAINE NATIONAL MUSIC ACADEMY OF UKRAINE NAMED BY P.I. TCHAIKOVSKY NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY
NATIONAL ACADEMY OF ARTS OF UKRAINE
JERUSALEM ACADEMY OF MUSIC AND DANCE
CONSERVATORY OF MUSIC GIUSEPPE TARTINI IN TRIESTE THE ESTONIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE
CULTURAL CENTER OF UKRAINE IN PARIS
UKRAINIAN INSTITUTE OF AMERICA
HERO OF UKRAINE M. SKORYK CENTER OF MUSICAL UKRAINIAN STUDIES COUNCIL OF YOUNG SCIENTISTS OF UNTAM
TO THE 160-TH ANNIVERSARY OF UNTAM

Міжнародна наукова конференція «ЦІННІСНІ ВИМІРИ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА» (до 85-річчя від дня народження)

International scientific conference
"VALUABLE DIMENSIONS OF MYROSLAV SKORYK CULTURAL AND ARTISTIC ACTIVITY"
(on the occasion of his 85th birthday)
Фойє малого залу імені Академіка
Олега Тимошенка 1-2 червня
The lobby of the small hall named after Academician Oleg Tymoshenko
June 1-2
2023 рік Київ


Мирослав Михайлович Скорик
ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(1938-2020)
Автор проєкту
Адріана Скорик –доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, проректор з наукової роботи Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, дружина Мирослава Скорика.

Оргкомітет
Максим Тимошенко – голова оргкомітету, доктор філософії, професор, член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. по
Віктор Бондарчук – заступник голови оргкомітету, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з навчальної роботи Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
Михайло Мимрик – заступник голови оргкомітету, кандидатмистецтвознавства, професор, заслужений артист України, проректор з виховної, творчої роботи та міжнародних зв’язків Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
Тетяна Іванівна Андрущенко – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч культури України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, завідувач кафедри суспільних наук Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
Тетяна Вікторівна Андрущенко – доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Вчений секретар Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
The author of the project
Adriana Skoryk – Doctor of Art Criticism, Professor, Honored Art Worker of Ukraine, Vice-Rector for Scientific Work of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, wife of Myroslav Skoryk. а
но
Organizing Committee
Maksym Tymoshenko – Head of the Organizing Committee, Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Arts of Ukraine, Honored Art Worker of Ukraine, Rector of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music.
Viktor Bondarchuk – Deputy Head, Doctor of Art Criticism, Professor, Vice Rector for Academic Work of Ukrainian National Tchaikovsky Academy оf Music. Спмо
Mykhailo Mymryk – Deputy Head, Candidate of Art Criticism, Professor, Honored Artist of Ukraine, Vice-Rector for Educational, Creative Work and International Relations of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. чап
Tetyana Ivanivna Andrushchenko – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Honored Figure of Culture of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in the Field of Education, Head of the Department of Social Sciences of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music.
Tetyana Viktorivna Andrushchenko – Doctor of Political Sciences, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Scientific Secretary of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. а

Олександр Пірієв – кандидат мистецтвознавства, Головний редактор Головної редакції музичних і мистецьких програм та позастудійних трансляцій радіо «Культура», заступник Голови Художнього фонду Українського радіо.
Оксана Сапіга – начальник навчально методичного відділу Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, в.о доцента, заслужений працівник освіти України.
Лариса Лєванова – головний режисер Оперної студії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України.
Наталія Набокова – в. о. завідувача кафедри мов Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. апно
Олександра Шевельова – доктор мистецтва, викладач кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.
Інна Антіпіна – начальник науково інформаційного відділу Центру музичної україністики імені Героя України М. М. Скорика Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.иоп
Богдан Румянцев начальник відділу міжнародних зв'язків, голова ради молодих вчених, аспірант І року навчання кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.

Oleksandr Piriyev – Candidate of Art Criticism, Editor-in-Chief of the Main Editorial Office of Music and Art Programs and Out-of-Studio Broadcasts of Radio "Kultura", Deputy Chairman of the Art Fund of Ukrainian Radio. Вариачкенеакп рсп
Oksana Sapiga – Head of the Educational and Methodological Department of the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Acting Associate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine.
Larisa Levanova – chief director of the Opera Studio of the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Honored Worker of Arts of Ukraine.
Natalia Nabokova – Acting Head of the Department of Languages of the of the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music.
Oleksandra Shevelyova – Doctor of Arts, Teacher of the Department of Opera Training and Musical Direction of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music.
Inna Antipina – Head of the Scientific and Informational Department of the Hero of Ukraine M. Skoryk Center of Musical Ukrainian Studies of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. рпл
Bohdan Rumyantsev – Head of the Department of International Relations, Chairman of the Council of Young Scientists, 1st-year graduate student of the Department of Theory and History of Culture of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
1 червня 2023 року ЧЕТВЕР ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
10:00-10:15 ІІІ поверх, клас 42
Вшанування пам’яті Героя України Мирослава Скорика біля меморіальної дошки
Камерний хор «GAUDEAMUS» БФР НМАУ ім. П. І. Чайковського 10:15–13:00 фойє залу імені Академіка О.С.Тимошенка Платформа Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83219478253?pwd=TzJwaktHdjRZU244bVpuODNMazJjZz09
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
МАКСИМ ТИМОШЕНКО
доктор філософії, професор, член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК І ЙОГО ЧАС: ПОДІЇ, ФАКТИ, ІМЕНА

РОСТИСЛАВ КАРАНДЄЄВ
доктор філософії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, перший заступник Міністра культури та інформаційної політики України (м. Київ, Україна)
ПОСТАТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

МИКОЛА ЖУЛИНСЬКИЙ
доктор філологічних наук, професор, академік Національної Академії Наук України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка радник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ, Україна) МИРОСЛАВ СКОРИК ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЕПОХИ

ВАСИЛЬ ВОВКУН
народний артист України, професор, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор-художній керівник Львівської Національної опери України ім. Соломії Крушельницької (м. Львів, Україна)
ЛЬВІВСЬКА ОПЕРА І МИРОСЛАВ СКОРИК: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

АНДРУЩЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, заслужений діяч культури України, Лауреат Державної Премії України в галузі освіти (м. Київ, Україна)
ЕСТЕТИЧНІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ МИСТЕЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

ВАЛЕРІЙ БІТАЄВ
доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, перший віце-президент Національної академії мистецтв України (м. Київ, Україна)
АКАДЕМІК МИРОСЛАВ СКОРИК

МИХАЙЛО ШВЕД
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, Генеральний директор Національної філармонії України (м. Київ, Україна)
ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТІ МУЗИКИ М. СКОРИКА

ВІКТОР АНДРУЩЕНКО
доктор філософських наук. професор, академік НАПН України, член кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)
ФЕНОМЕН ПОСТАТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

ЮЛІЯ НІКОЛАЄВСЬКА
доктор мистецтвознавства, професор, проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та інноваційної діяльності Харківського Національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (м. Харків, Україна)
ЦІННІСТЬ ПОЗА ЧАСОМ: ХАРКІВСЬКІ ЕСЕЇ ПРО ТВОРЧІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА

АНАТОЛІЙ СОЛОВ’ЯНЕНКО
кандидат мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, головний режисер Національної опери України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Т.Г.Шевченка (м. Київ, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК – ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ: ВИМІРИ ЧАСУ

ПАВЛО МОВЧАН
поет, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» (м. Київ, Україна)
ПОЕТИЧНІСТЬ В МУЗИЦІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

ГРІГОЛ КАТАМАДЗЕ
Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» АППУ, Надзвичайний і Повноважний Посол (м. Київ, Україна)
ПРОЕКТ ТРИ «С»

ВАСИЛЬ ЧЕРНЕЦЬ
доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Академії Наук Вищої школи України, член Спілки журналістів України, Директор Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України , Голова наглядової ради Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ВІДЗЕРКАЛЕННЯ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНИХ УНІВЕРСАЛІЙ В МИТЦІ ВІКТОР БОНДАРЧУК

доктор мистецтвознавства, професор, проректор з навчальної роботи Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ТВОРЧІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СЬОГОДЕННЯ

МИХАЙЛО МИМРИК
кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений артист України, проректор з виховної, творчої роботи та міжнародних зв’язків Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна) УКРАЇНСЬКЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕНІЯ МИРОСЛАВА СКОРИКА
7
СЕКЦІЯ 1.
Ціннісність вимірів наукової практики Мирослава Скорика Модератор – Адріана Скорик, Інна Антіпіна

ЄВГЕН СТАНКОВИЧ
завідувач кафедри композиції, інструментовки та інформаційних технологій, професор, академік. Герой України, народний артист України (м. Київ, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК ЯК ВИКЛАДАЧ КОМПОЗИЦІЇ

ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА АНДРУЩЕНКО
доктор політичних наук, професор, Вчений секретар Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, заслужений працівник освіти України (м. Київ, Україна)
ПОСТАТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

ТЕТЯНА ГУСАРЧУК
доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА В АСПЕКТІ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

КАТЕРИНА ФАДЄЄВА
доктор мистецтвознавства, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
НАУКОВІ РЕФЛЕКСІЇ МИРОСЛАВА СКОРИКА У СУЧАСНОМУ МУЗИКОЗНАВСТВІ ОЛЕНА ГОНЧАРОВА

доктор культурології, професор кафедри музейного менеджменту Київського Національного університету культури і мистецтв (м. Київ, Україна)
ЦІННІСНІ ВИМІРИ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Е. СІРАНІ ПОЛІНА ГЕРЧАНІВСЬКА

доктор культурології, професор, завідувач кафедри філософії та культурології Національного університету технологій та дизайну (м. Київ, Україна)
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
8
СВІТЛАНА КРИЛОВА
доктор філософських наук, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)
ФІЛОСОФСЬКЕ МИСТЕЦТВО МИРОСЛАВА СКОРИКА ЯК ПРАГНЕННЯ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЄНКО
кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України, декан вокального та диригентського факультету Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
КОМПОЗИТОРСЬКА ШКОЛА МИРОСЛАВА СКОРИКА

ВАЛЕНТИНА КУЗИК
кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу музикознавства та музичної етнології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ, Україна)
СОЦІОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН «МЕЛОДІЇ» МИРОСЛАВА СКОРИКА ВІКТОР СТЕПУРКО

кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, композитор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
ІНТРОВЕРСІЙНІСТЬ НАРАТИВІВ ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСТРАВЕРСІЇ

ОЛЕКСАНДР ПІРІЄВ
кандидат мистецтвознавства, Головний редактор Головної редакції музичних і мистецьких програм та позастудійних трансляцій радіо «Культура», заступник Голови Художнього фонду Українського радіо (м. Київ, Україна)
МУЗИКА МИРОСЛАВА СКОРИКА У СВІТОВОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022-2023 РОКІВ

МИКОЛА ЛАСТОВЕЦЬКИЙ
доцент, викладач-методист, заслужений діяч мистецтв України Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського (м. Дрогобич, Україна)
ЗОРЯНА ЛАСТОВЕЦЬКА-СОЛАНСЬКА

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії музики Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (м. Львів, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК: ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТУ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА СУЧАСНОСТІ
9
ІРИНА КУРИЛЯК
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового та оперно симфонічного диригування Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка (м. Львів, Україна)
ДРАМАТУРГІЧНІ ВЕРСИФІКАЦІЇ ХОРОВОГО СЕГМЕНТА В ОПЕРІ «МОЙСЕЙ» МИРОСЛАВА СКОРИКА

ОЛЬГА ВОЛОСАТИХ
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
НАУКОВО-ВИДАВНИЧІ ПРОЄКТИ МИРОСЛАВА СКОРИКА ЯК СКЛАДОВА ІСТОРИЧНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ОЛЕНА ТАРАНЧЕНКО
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ УНІВЕРСАЛІЇ МУЗИКИ МИРОСЛАВА СКОРИКА ОЛЕНА ДЕРЕВʼЯНЧЕНКО

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
БАРОКОВІ ВІДЛУННЯ В МУЗИЦІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

ІРИНА КОХАНИК
кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
МУЗИКА МИРОСЛАВА СКОРИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ НІНА ДИКА

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано і кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської Національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (м. Львів, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК І КВАРТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО
кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (м. Київ, Україна)
ТВОРИ МИРОСЛАВА СКОРИКА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
10
ГАБРІЕЛА АСТАЛОШ
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (м. Львів, Україна)
ІННОВАЦІЙНА ТРАКТОВКА ВИРАЗОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ У ТРІО «РЕЧИТАТИВИ ТА РОНДО» М. СКОРИКА

ЮЛІЯ ПУЧКО-КОЛЕСНИК
доктор філософії, професор кафедри хорового диригування НМАУ ім. П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України, керівник камерного дівочого хору КССМШ ім.М.В.Лисенка та хору старших класів (м. Київ, Україна)
ІНТОНАЦІЙНІ ВИТОКИ ХОРОВИХ ТВОРІВ М. СКОРИКА

ЮЛІЯ ТКАЧ
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, заслужена артистка України, художній керівник та головний диригент Академічної хорової капели Українського радіо, (м. Київ, Україна)
ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ ДИРИГЕНТА ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО ПОШУКУ: ДО ПИТАННЯ БАГАТОВИМІРНОСТІ ПОСТАТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

АЛЛА ШЕЙКО
доктор філософії, доцент кафедри хорового диригування Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник Хору хлопчиків та юнаків сектору практики, керівник сектору практики (м. Київ, Україна)
ВЕКТОРИ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

РАДУ ПОКЛІТАРУ
заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреат Національної премії «Людина року»(2017), засновник та головний балетмейстер Академічного театру «Київ Модерн балет», професор кафедри сучасної хореографії Київського Національного університету культури і мистецтв (м. Київ, Україна)
БАЛЕТ «ПЕРЕХРЕСТЯ» ЯК ТВОРЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ КОМПОЗИТОРА ЙОСИП ФРАНЦ

заслужений діяч мистецтва України, професор кафедри баяну та акордеону Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
УКРАЇНСЬКЕ ОРКЕСТРОВЕ НАРОДНО – ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЇ

ІРИНА ВЕЛИКОДНА
директор Кам’янського фахового музичного коледжу імені Героя України Мирослава Скорика, член Громадського об’єднання «Всеукраїнське об’єднання «Ліга діячів культури» (м. Кам’янськ, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК У МУЗИЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

ОКСАНА САПІГА
в.о доцента, заслужений працівник освіти України, начальник навчально методичного відділу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК – ПЕДАГОГ

ІННА АНТІПІНА
начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики імені Героя України М. М. Скорика Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ВЕКТОРИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

АРТЕМ ОЛЕКСІЄНКО
творчий аспірант кафедри хорового диригування Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ МУЗИКИ МИРОСЛАВА СКОРИК

Секція 2.
Світоглядні орієнтири, духовні цінності композитора і педагог Мирослава Скорика

2 червня 11:00 фойє залу імені Академіка О.С.Тимошенка
Платформа Zoom
https://us06web.zoom.us/j/89209969997?pwd=aW5QdXE3bTFNenFjejJmWnAvcVIyQT09 Модератор – Адріана Скорик, Інна Антіпіна

ГЕРМАН МАКАРЕНКО
доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Музика, освіта, наука - заради миру» Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, художній керівник, головний диригент оркестру «Київ-Класик», диригент Національної опери України ім.. Т.Г. Шевченка, артист ЮНЕСКО в ім’я миру, Посол Української культури (м. Київ, Україна)
ПОСТАТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА: КОМПОЗИТОР, ДИРИГЕНТ, НАУКОВЕЦЬ, ЛЮДИНА

СЕРГІЙ ВИТКАЛОВ
доктор культурології, професор, професор кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, Україна)
ГЕНІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРНІЙ ПРАКТИЦІ: ОСОБЛИВОСТІ СПИЙНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИРОСЛАВА СКОРИКА

МАРІЯ ЧІКАРЬКОВА
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та культурології Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
РЕЦЕПЦІЯ СВІТОВОЇ КЛАСИКИ У ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА: ВІД РЕНЕСАНСУ ДО СУЧАСНОСТІ

ТАМАРА РОЗОВА
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології та філософії культури Одеського Національного Політехнічного університету (м. Одеса, Україна)
ТВОРЧІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА ЯК ОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ
13
ОЛЕНА ПАВЛОВА
доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
РОЛЬ МИТЦЯ В ЕПОХУ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ

НАТАЛІЯ МЕХ
доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (ЕСМІК) Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (м. Київ, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ КІНОТЕКСТІ: БАГАТОГРАННИЙ АЛАНТ, ШЛЯХЕТНІСТЬ ТА ВОЛЕЛЮБНІСТЬ

ІВАН ЮНИК
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського державного торговельно-економічного університету (м. Київ, Україна)
ПОСТАТЬ МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА СКОРИКА ЯК БРЕНД СУЧАСНОСТІ ВОЛОДИМИР ВИТКАЛОВ

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрій , культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, Україна)
МИТЕЦЬ В ПАРАМЕТРАХ ДОБИ: СУЧАСНІСТЬ У ХУДОЖНІХ КООРДИНАТАХ КОМПОЗИТОРА МИРОСЛАВА СКОРИКА І ЇХ ЦІННІСНИЙ РЯД

РАДА СТАНКОВИЧ-СПОЛЬСЬКА
кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, заступник генерального директора НАС «Київська камерата», учений секретар НАМ України (м. Київ, Україна)
ЖАНРОВА ПАЛІТРА СКРИПКОВОЇ МУЗИКИ МИРОСЛАВА СКОРИКА ІГОР РЯБОВ

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ВИШУКАНА ГРА ОБРАЗІВ У ВАЛЬСІ З ПАРТИТИ №5 МИРОСЛАВА СКОРИКА: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

ТЕТЯНА СТРОГАЛЬ
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
Науковий консультант – Федоришин В. І., доктор педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна)
МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ МИРОСЛАВА СКОРИКА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ.
НАЗАРІЙ ПИЛАТЮК

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри скрипки Львівської Національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, заслужений артист України, лауреат Премії імені Миколи Лисенка, соліст Національного Будинку органної і камерної музики України (м. Львів-Київ, Україна)
СКРИПКОВІ ТРАНСКРИПЦІЇ МИРОСЛАВА СКОРИКА У ВИМІРІ СУЧАСНОЇ КАМЕРАЛІСТИКИ
ГАННА ХАНАНАЄВА

викладач-методист вищої категорії Кам’янського фахового музичного коледжу імені Героя України Мирослава Скорика, голова Центру Культури «Спів» (м. Кам’янськ, Україна)
СЕРГІЙ ХАНАНАЄВ
кандидат мистецтвознавства, доцент Кам’янського фахового музичного коледжу імені Героя України Мирослава Скорика (М. Кам’янськ, Україна)
ШЛЯХ ТРАНСЛЯЦІЇ АВТОРСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІДЕЇ ДО ПУБЛІКИ (НА ПРИКЛАДІ МИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТІВ КАМ’ЯНСЬКОГО ФАХОВОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ МИРОСЛАВА СКОРИКА)
ОЛЕНА КАСЬЯНОВА

кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ПЛАСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ «ТАНЦЮ ЗОЛОТОГО ТІЛЬЦЯ» В ОПЕРІ МИРОСЛАВА СКОРИКА «МОЙСЕЙ»
ОЛЕКСАНДРА ШЕВЕЛЬОВА

доктор мистецтва, викладач кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (м. Київ, Україна)
РЕЖИСЕРСЬКЕ ВИРІШЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ТЕМАТИКИ В ОПЕРІ МИРОСЛАВА СКОРИКА «МОЙСЕЙ»
ІРИНА ЧЕРНОВА-СТРОЙ

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано Львівської національної академії ім. М. В. Лисенка заслужений працівник освіти
ІСТОРИЧНИЙ ПРОРИВ МИРОСЛАВА СКОРИКА У ВИКЛАДАННІ ЗАРУБІЖНОЇ країни (м. Львів, Україна)

ІРИНА ШЕСТЕРЕНКО
кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (м. Київ, Україна)
КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТВОРИ МИРОСЛАВА СКОРИКА В РЕПЕРТУАРІ СУЧАСНОГО ПІАНІСТА
ВОЛОДИМИР СИВОХІП

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового та оперно симфонічного диригування, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, Львівської Національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, генеральний директор Львівської Національної філармонії України імені Героя України Мирослава Скорика (м. Львів, Україна)
З МАЛОВІДОМОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ СПАДЩИНИ МИРОСЛАВА СКОРИКА: КОНЦЕРТ ДЛЯ ГОБОЯ І КАМЕРНОГО ОРКЕСТРУ

ДМИТРО ЩИРИЦЯ
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій Національної музична академія України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ТВОРЧІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА У КОНТЕКСТІ ТЕМБРОВИХ ПОШУКІВ ХХ– ХХІ СТОЛІТЬ.

ЛЮДМИЛА ШУМСЬКА
завідувач кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, заслужений діяч мистецтв України, професор; професор кафедри оркестрового диригування та інструментознавства Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
КАНТАТА М.СКОРИКА «ВЕСНА» В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ ХОРОВОЇ ФАКТУРИ
ЖАН АВИ (JAN AVI)

професор Версальської консерваторії, французький композитор (м. Версаль, Франція)
ЕВОЛЮЦІЯ КОМПОЗИТОРСЬКОГО СТИЛЮ МИРОСЛАВА СКОРИКА НАТАЛІЯ НАБОКОВА

в. о. завідувача кафедри мов Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
АВТОРСЬКИЙ КОНЦЕРТ МИРОСЛАВА СКОРИКА В КУЛЬТУРНО ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ УКРАЇНИ У ФРАНЦІЇ
16
АНДРІЙ САВЧУК
професор кафедри хорового диригування Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України (м. Київ, Україна)
АСПЕКТИ ІНТЕРПРИТАЦІЇ ПОЕМИ – КАНТАТИ МИРОСЛАВА СКОРИКА «ГАМАЛІЯ» НА ВІРШІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДЛЯ ХОРУ ТА СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ

ЛІДІЯ КРИХ
професор кафедри № 2 спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (м. Львів, Україна)
ДИТИНСТВО І ЮНІСТЬ: СПОГАДИ ПРО МИРОСЛАВА СКОРИКА.

ОЛЬГА ВАЩУК
заслужений працівник культури України доцент кафедри камерного ансамблю Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ВИКОНАВСЬКІ АНСАМБЛЕВІ ЗАВДАННЯ У ТРІО «РЕЧИТАТИВИ І РОНДО» МИРОСЛАВА СКОРИКА

ОКСАНА РАПІТА
професор, народна артистка України, завідувач кафедри спеціального фортепіано №2 Львівської Національної музичної академії ім. М.В.Лисенка (м. Львів, Україна)
МИРОСЛАВ СКОРИК ЯК ПІАНІСТ-АСАМБЛІСТ

СОЛОМІЯ ІВАХІВ
заслужена артистка України, голова струнного відділу Університету Коннектикут, професор консерваторії Лонжі, артистичний музичний директор серії МАТУ Інституту Америки, професор Університету Стоні Брук (м. Нью Йорк, США)
МИРОСЛАВ СКОРИК ТА ЙОГО ТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ ТА КОНЦЕРТНИХ ЗАЛАХ США
ІРИНА ДАЦЬ

народна артистка України, професорка, професорка кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
СПЕЦИФІКА РЕЖИСЕРСЬКО-КОМПОЗИТОРСЬКОЇ СПІВПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ОСОБИСТОЇ КООПЕРАЦІЇ З МИРОСЛАВОМ СКОРИКОМ ПРИ ПОСТАНОВЦІ ОПЕРИ «МОЙСЕЙ» ЗА ОДНОЙМЕННОЮ ПОЕМОЮ ІВАНА ФРАНКА

ОЛЕГ КОВАЛЬ
президент Асоціації Український дім у Франції. (м. Париж, Франція)17
ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ З КОМПОЗИТОРОМ МИРОСЛАВОМ СКОРИКОМ В ПАРИЖІ

ВІКТОР ГРИБЕНКО
меценат компакт-диску творів Мирослава Скорика у США, багаторічний товариш ( м. Нью-Йорк, США)
« А ТАК Я БАЧУ МИРОСЛАВА …»

ВІКТОР-РАДОСЛАВ МАРКІВ
піаніст, професор університету Коннектикут, місто Менсфілд (США), автор наукової праці та однойменної книги «Життя та твори для фортепіано українського композитора Мирослава Скорика» (Левістон, 2010 рік, США) (м. Коннектикут, США)
МИРОСЛАВ СКОРИК АВТОР СУЧАСНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ

МИКОЛА СУК
професор школи музики університету Невади, Лас-Вегас, концертний піаніст, Заслужений артист України (м. Лас-Вегас, США)
ПІАНІСТ ЯК «ІНТЕРПРИТАТОР» ЗАДУМУ КОМПОЗИТОРА

ОКСАНА ПШЕНИЧНА
аспірант 1 року навчання кафедри історії музики Львівської Національної Музичної Академії імені М.В. Лисенка (м. Львів, Україна)
науковий керівник – Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, доцент (м. Львів, Україна)
ПСАЛОМ 50 М. СКОРИКА: СУЧАСНІСТЬ ДУХОВНОЇ ТЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ ТА ВОКАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРУ

ГАЛИНА ДОВБИШ
асистент-стажист кафедри оперного співу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНОГО ВТІЛЕННЯ «МЕЛОДІЇ ЛЯ-МІНОР» МИРОСЛАВА СКОРИКА

БОГДАН РУМЯНЦЕВ
начальник відділу міжнародних зв'язків, голова Ради молодих вчених, аспірант І року навчання кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
науковий керівник – Кривошея Т.О., доктор культурології, доцент (м. Київ, Україна)
ТВОРЧІ УНІВЕРСАЛІЇ М. СКОРИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

МАРІЯ БАБІЙ
аспірантка І року навчання кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
науковий керівник – Деревʼянченко О. О., кандидат мистецтвознавства, доцент (м. Київ, Україна)
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ЖАНРУ КАПРИСУ В СКРИПКОВІЙ ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

ІРИНА СТАРОДУБ
творчий аспірант 2 року навчання в.о. доцента кафедри спец. фортепіано №2 Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
науковий і творчий консультант - Рощина Т. О., професор, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри №2 (м. Київ, Україна)
ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА У СУЧАСНОМУ ВИКОНАВСТВІ. ФЕНОМЕН АКТУАЛЬНОСТІ

ЛАРИСА МАЛАНЧУК
старший викладач класу фортепіано, вчитель вищої категорії дитячої музичної школи (м. Калуш, Україна)
ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ МИРОСЛАВА СКОРИКА

АНДРІЙ КОЗАЧОК
старший викладач кафедри оркестрового диригування та інструментознавства Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського народний артист України (м. Київ, Україна)
МЕТРО-РИТМІКА У МАНУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ДИРИГЕНТА

ЕЛЛА ОЛЕФІР
директор Київської дитячої школи мистецтв №1 (м. Київ, Україна)
НЕОПУБЛІКОВАНІ ТВОРИ ДЛЯ СКРИПКИ І ФОРТЕПІАНО МИРОСЛАВА СКОРИКА: ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ НОВОГО ВИДАННЯ

ВІКТОР ЄРМАКОВ
викладач-методист Київської дитячої школи мистецтв №1 (м. Київ, Україна)
«ЦИКЛ П’ЄС З ДИТЯЧОГО АЛЬБОМУ» МИРОСЛАВА СКОРИКА: ВИКОНАВСЬКО ДРАМАТУРГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ

ВІКТОРІЯ КРИШТОП
старший викладач Київської дитячої школи мистецтв №1 (м. Київ, Україна)
АРАНЖУВАННЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ МИРОСЛАВА СКОРИКА СУЧАСНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ КОМПОЗИТОРАМИ
19
ЮЛІЯ ФРАНЦ
музичний продюсер (м. Дубаї, Обєднані Арабськ Емірати)
УКРАЇНСЬКІ ІНТОНАЦІЇ У ФОРТЕПІАННІЙ ТА КАМЕРНО — ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

КСЕНІЯ АНТІПІНА
магістр музичного мистецтва, викладач Вишгородської дитячої музичної школи, хормейстер. (м. Київ, Україна)
ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРУ М. СКОРИКА «ШУМІЛА ЛІЩИНА»: ПОГЛЯД ДИРИГЕНТА

ТЕТЯНА АНТІПІНА - ФРОЛОВА
викладач 1-ї категорії вокально-хорового відділу КЗПМО «Чернігівська міська школа мистецтв ім. Любомира Боднарука», викладач вокалу, хормейстер (м. Чернігів, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ХОРОВОЇ РОБОТИ НАД АВТОРСЬКИМИ АРАНЖУВАННЯМИ ТВОРІВ М. СКОРИКА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ГОЛОСУ (НА ПРИКЛАДІ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ СТАРШИХ КЛАСІВ)

ГАННА ЩЕКАНЬ
викладач по класу бандури Київської дитячої школа мистецтв №5 (м. Київ, Україна)
ПЕРЕКЛАДЕННЯ ТВОРІВ М.СКОРИКА ДЛЯ БАНДУРИ ЯК ЧИННИК ТВОРЧОЇ КОМУНІКАЦІЇЇ БАНДУРИСТА-ВИКОНАВЦЯ З КОМПОЗИТОРАМИ НЕОФОЛЬКЛЬОРИСТАМИ

НАТАЛІЯ АРТЕМЕНКО
магістр музичного мистецтва, Заслужений діяч естрадного мистецтва України, Київська дитяча музична школа №9 (м. Київ, Україна)
НЕОФОЛЬКЛЬОРИСТИЧНА ПАРАДИГМА ТВОРІВ М.СКОРИКА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА
20
СЕКЦІЯ 3.
Сучасні дослідницькі рефлексії до
діяльності Мирослава Скорика
2 червня 14:00 фойє залу імені Академіка О.С.Тимошенка
Платформа Zoom
https://us06web.zoom.us/j/89209969997?pwd=aW5QdXE3bTFNenFjejJmWnAvcVIyQT09 Модератор – Інна Антіпіна
ДМИТРО ЮНИК
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії музичного виконавства Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ТЕТЯНА ЮНИК
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри кіно-,телемистецтва Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ, Україна)
ОБСЯГ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ПАМ'ЯТІ ПІАНІСТА ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОЛЕНА САВЧУК
здобувач кафедри української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
науковий керівник – Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор (м. Київ, Україна)
НАЗАР МЕНЬКО
аспірант І року навчання кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
Науковий керівник - Бабушка Л. Д., доктор культурології, доцент (м. Київ, Україна)
АКОРДЕОННЕ ВИКОНАВСТВО У МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА СВІТОВОГО ПРОСТОРІВ

ОЛЕКСАНДР КРОПИВНИЙ
аспірант 1 року навчання кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
Науковий керівник - Клименко І. В., доктор мистецтвознавства, доцент, професорка кафедри, завідувачка Проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології (м. Київ, Україна)
АРХІВУВАННЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ: УКРАЇНА, КАНАДА, ПОЛЬЩА, СЛОВЕНІЯ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

МИХАЙЛО ГОНЧАРОВ
творчий аспірант кафедри народних інструментів Національної музичної академії України України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
Науковий керівник - Михайленко М. П., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів (М. Київ, Україна)
ЖАНР КОНЦЕРТУ ДЛЯ ГІТАРИ З ОРКЕСТРОМ У КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ XX-XXI CТОЛІТЬ

АНТОН ТРОФІМОВ
доцент, завідувач кафедри духових та ударних інструментів державної консерваторії університету ім. Чукурова ( м. Адана, Туреччина)
ВИНАХІД ЯК ЗАСІБ НАЛАШТУВАННЯ ІНТОНАЦІЇ ФАГОТУ

СЕРГІЙ ВОРОБЙОВ
творчий аспірант третього року навчання кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
Творчий керівник –Ільченко П. І., заслужений діяч мистецтв України, професор (м. Київ, Україна)
Науковий консультант – Касьянова О. В. , кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України (м. Київ, Україна)
СВЯТО «РУСАЛІЇ» В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ, ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОПЕРІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА «МАЙСЬКА НІЧ»

МАРГАРИТА ЯКОВЕНКО
творчий аспірант, викладач кафедри дерев’яних духових інструментів Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
Науковий консультант – Кушнір А. Я., кандидат мистецтвознавства, в. о. професора кафедри дерев’яних духових інструментів (м. Київ, Україна)
ПОЕМИ ДЛЯ ФЛЕЙТИ І ФОРТЕПІАНО Ч.ГРИФФІСА ТА Ж.КОЛОДУБ: ЗМІСТОВІ ТА ФОРМОТВОРЧІ ВІДМІННОСТІ

НАТАЛІЯ СІМОНОВА
аспірант другого року навчання кафедри оперного співу та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
Науковий консультант – Касьянова О. В., кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України (м. Київ, Україна)
Творчий керівник - Шутько С. М., заслужений діяч мистецтв України, в.о. професора кафедри оперної підготовки та музичної режисури (м. Київ, Україна)
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРИ ДЖ.РОССІНІ «ШОВКОВА ДРАБИНА»

ПАВЛО РЄПІН
аспірант другого року навчання кафедри оперного співу та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського м. Київ, Україна)
Науковий консультант – Касьянова О. В., кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України (м. Київ, Україна)
Творчий керівник - Ільченко П. І., заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
САЛОМЕЯ – РОЛЬ ТА МІСЦЕ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ. ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ КРІЗЬ ЕПОХИ

ЯН Ї
аспірант кафедри теорії та історії музичного виконавства Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПІАНІСТА ДО КОНЦЕРТНО-СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОЯВУ ЙОГО ВИКОНАВСЬКОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

МА ЛІНЬ
аспірант кафедри теорії та історії музичного виконавства Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ ПІАНІСТА ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

СЮЙ НА
аспірант кафедри теорії та історії музичного виконавства Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ, Україна)
СЦЕНІЧНІ РУХИ ВОКАЛІСТА ЯК КОМПОНЕНТ ЙОГО АРТИСТИЗМУ

ЛЮ КЕСІНЬ спірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв Київського державного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТА-СКРИПАЛЯ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОГО АПАРАТУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ

ОУ ЦЗЯЮЙ
аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв Київського державного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
АТРИБУТИ САМОКОНТРОЛЮ ВОКАЛІСТА У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО КОНЦЕРТНО-СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛЮ ЧУНЬЦЗЯН
аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв Київського державного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
ДОВІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ НОТНОГО ТЕКСТУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛІСТОМ

ВАН ЇХУА
аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв Київського державного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
АРТИСТИЗМ ПІАНІСТА ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО РОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД МУЗИЧНИМИ ТВОРАМИ

ЧЕНЬ ЛІНА
аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв Київського державного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ ПІД ЧАС РОБОТИ НАД МУЗИЧНИМИ ТВОРАМИ

ЛІ МЕНЦЗЕ
аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв Київського державного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
ВИКОНАВСЬКІ НАВИЧКИ ПІАНІСТА ТА ЇХ СТРУКТУРА

ОЛЕСЯ ЮНИК
аспірант кафедри педагогіки та психології Київського державного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
ОСОБИСТІСНА РЕПУТАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА


Композитори:Мирослав Скорик
Діячі мистецтв: Михайло Швед
Навчальний заклад: Національна музична академія України ім. П.І. ЧайковськогоІнші:

Оперний етюд на одну дію «На русалчин Великдень»
В Ужгороді перейменують вулицю Василя Сурикова на вулицю Мирослава Скорика
Літо розпочнеться з музичного фестивалю у Рівному
Урочисте відкриття малого залу ім. Олександра Тищенка
Київська опера - 31 травня - 2 червня
Концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest: зустріч Борткевича та Брамса
“Украдене щастя”
«Київські музичні прем’єри-2024»
"ГАЛА КОНЦЕРТ" Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина"
«Київ» в Києві
29 травня в Софійському соборі відбудеться концерт духовної музики "Псалми Давида. Музика Вікторії Польової"
Коломийська філармонія ім.О.Козаренка запрошує вас на "Реквієм пам'яті жертв терору"
Як вижити на... сміттєзвалищі?
В Івано-Франківську відкрили Х Всеукраїнський конкурс ім. Миколи Лисенка
Гранд-програма, яка полонила закордонних меломанів
Оркестр INSO-Львів виконає світову прем’єру симфонії Євгена Оркіна
У столичній філармонії проходить міжнародний фестиваль Kyiv Spring Sounds
Анатолій Шекера. Вечір пам’яті
43-й Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» запрошує 
25 травня у філармонії "прочитають" та озвучать книгу для підлітків Ольги Бірзул "Твоя книга про кіно"
У столиці на Пейзажній алеї проведуть День вуличної музики та спорту
Дитячий оркестр виступає вперше за два роки: на скрипці, вцілілій в окупації, гратимуть на закритті Kharkiv Music Fest
Український АРТ ХАБ “Мистецька ФОРТЕЦЯ”
Національна капела бандуристів проведе благодійні концерти в Європі
19 травня до 80-х роковин геноциду кримських татар: «СИМФОНІЯ КРИМУ. ПОВЕРНЕННЯ»
МІЖНАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ KYIV SPRING SOUND
У філармонії Дніпра зіграють симфонію, рукопис якої потрапив до списку UNESCO "Пам'ять світу"
9 травня з нагоди Дня Європи Муніципальний Галицький камерний оркестр гратиме біля пам'ятника Івану Франку
У Львові стартує фестиваль камерної музики: що відобразить «Дзеркало»-2024
12 травня у Запорізькій обласній філармонії відбудеться прем'єра концерту "Магія Іспанії"
У Кропивницькому презентуватимуть хоровий твір на тему війни
Закарпатський хор запрошує на етно-шоу
Танцювальна вистава «Д.І.М.»
Львівська філармонія запрошує у травні
Травень у Львівському Органному залі: концерти світових зірок і нові програми
Пам’ятаємо про невинних жертв російської агресії
Що послухати у Національній філармонії України?
Василь Коваль став головним диригентом Одеської опери
Мить, довжиною... у 32 роки
Великодні концерти у Львівському органному залі
      © 2008-2024 Music-review Ukraine
File Attachment Icon
MG_5662.jpg